بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی )مطالعه تطبیقی دهستان مرکزی شهرستان سلسله و شهر الشتر(

نویسندگان

چکیده

احساس امنیت اجتماعی از جمله مقولات مهم در هر جامعه ا ی به شمار می رود و مقدمه ای لازم برای
حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت، پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای
ابعاد گوناگونی می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در دهستان
مرکزی و شهر الشتر می پردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه افراد بالای 18 سال
سن تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه آماری تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده و بر این اساس با
382 نفر که با توجه به نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، مصاحبه صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان
می دهد که متغیر احساس امنیت اجتماعی در سطح شهرستان با 3 متغیر همبستگی اجتماعی، مشارکت عینی و
مشارکت ذهنی دارای رابطه معناداری است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که احساس امنیت در سطح
روستا با متغیر همبستگی اجتماعی و در سطح شهر متغیر اعتماد نهادی و مشارکت عینی دارای رابطه معناداری با
احساس امنیت اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Social Capital and Sense of Social Security (Comparative Study of Central Village of Selseleh and Aleshtar city)

نویسندگان [English]

  • Hossein Mirzaei
  • Esmaeel Hasanvand
چکیده [English]

Sense of social security is among the important things in every society and is
the basis for the existence of every political and social system. Sense of social
security is a psychological-social phenomenon which has various social aspects.
The present study is aimed at examining the factors affecting sense of social security
in the central villages of Selseleh and Aleshtar city. The research is of
survey type and its statistical population is people of 18 plus. Cochran formula
is used for determining the volume of statistical representative sample. (N=382)
the interviewees selected through random sampling system. The findings indicate
that there is significant relationship between sense of societal security variable
all over the city, and 3 variables: social solidarity, subjective and objective
collaboration. The results of regression analysis indicates that there is a significant
relationship between sense of security and social solidarity in rural communities
and sense of security and institutional trust, objective participation in
urban communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Social Security
  • social capital
  • social trust
  • social solidarity
  • social collaboration