تبیین جامعه شناختی سرمایه اجتماعی پلیس

نویسندگان

چکیده

س ��ازه سرمایه اجتماعی برای س ��ازمان پلیس؛ با چرخش از گفتمان امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان
امنیت اجتماعی جامعه محور، س ��هم و نقش مهمی پیدا کرده اس ��ت. در دوره جدید رویکرد جامعه محوری
به عنوان یکی از الگوهای جدی در تولید و حفظ امنیت مطرح ش ��ده اس ��ت.در این رویکرد کارآمدی پلیس
ناش ��ی از ارتباط و کنش متقابل با جامعه اس ��ت. در نتیجه توجه به سرمایه اجتماعی پلیس معنا و مفهوم تازه ای
یافته اس ��ت. س ��رمایه اجتماعی دارای ابعاد و مولفه هایی اس ��ت که با بررسی مفهومی و نظری آن در این مقاله
بر مولفه های مش ��ارکت و اعتماد اجتماعی به نهاد و کارگزاران پلیس تاکید ش ��ده و مورد سنجش کمی قرار
گرفته اند. مفاهیم در چارچوب منطق فازی درجه بندی ش ��ده اند. بر حسب داده های موجود، میزان مشارکت
اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی، اندکی بالاتر از متوسط قابل ارزیابی است. گزار ههای
مشاهده ای دلالت بر آن دارند که میانگین اعتماد شهروندان تهرانی به پلیس 51 / 0 است. اکثریت پاسخگویان
) 43/8 درصد(، عضو مجموعه ای هستند که در نقطه گذار ) 5/ 0( اعتماد به پلیس، بر پایه نظام برآورد انتظارات
ارزشی قرار دارند. همبستگی رگرسیونی اعتماد به پلیس با ترکیب خطی شرایط علی؛ کارآمدی، پاسخگویی،
شفافیت سازمانی و انسجام هنجاری برابر با 85 / 0 است. نسبتی از واریانس مجموعه اعتماد به پلیس که از طریق
مشارکت نسبی مجموعه شرایط علی مذکور تبیین شده است 72 / 0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Elucidation of Police's Social Capital

نویسندگان [English]

  • Ghadir Bakhshi
  • Gholamreza Ghaffari
چکیده [English]

Shifting government- oriented social security dialog to community- oriented social security dialog, social security for police has become an important issue. In the new era, community-oriented approach has been raised as one of the serious patterns for creating and maintaining security. In this approach, police's efficiency originates from its mutual relationship and interaction with the community. As a result, paying attention to police's social capital has become a new concept. Social capital has various dimensions and constituents, and through its conceptual and theoretical survey in the present article, constituents like collaboration and social trust to police staff has been stressed and measured quantitatively. The concepts are ranked within the framework of fuzzy logic. According to the existing data, social collaboration rate as one of the constituents of social capital may be assessed a little bit higher than average. Observational propositions indicate that the average trust rate of Tehrani citizens to police is 0.51.Majority of the respondents (43.8 percent) are thosewho are members of a group located in the transient point(0.5) in terms of
trust in police , and are assessed based on the estimation system to meet value
–based expectations. Regression correlation of trust in police coupled with
linear combination of causative, efficiency, accountability conditions, organizational
transparency and normal solidarity equals 0.85.A ratio of the variance
of the public's trust in police (0.72)which is elucidated through relative collaboration
of the whole group, the previously-mentioned causative conditions
is elucidated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social trust
  • public collaboration
  • value-based expectations
  • social security