دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چکیده مقالات پس تایید نهایی در داوری و هیئت تحریریه و دارا بودن ظوابط نشریه در صفحه اصلی نشریه منتشر می گردد.

مقاله پژوهشی

1. تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران در پرتو آموزه‌های ‌جرم‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

رضا زنگنه عینالو؛ روح الدین کردعلیوند؛ حسن قاسمی مقدم


2. الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حمید ابراهیمی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ فریبا شایگان؛ عبدالله هندیانی


3. تحلیلی بر نقش نیروهای انتظامی در کنترل جرایم خشن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

حسین ایارگر


4. به سوی راهبردهای کاهش خشونت در جامعه با فراتحلیل «نزاع»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

محمدرضا پویافر؛ غلامرضا تاج بخش