نویسنده = عظیم حبیب زاده، علی جسارتی، سیدمیلادحسینی، دکترسیدخلیل سیدعلیپور
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بروز نزاع و درگیری در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل

دوره 8، شماره 52، زمستان 1396، صفحه 89-120

عظیم حبیب زاده، علی جسارتی، سیدمیلادحسینی، دکترسیدخلیل سیدعلیپور